Micropos Medical genomför företrädesemission


Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar. Målsättningen för 2024 är att kraftigt kunna öka antalet behandlade patienter och därmed försäljningen av bolagets två förbrukningsvaror, katetrarna Raypilot Hypocath och Raypilot Viewcath, samtidigt som försäljningsarbete läggs på ytterligare systemförsäljning. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 25 maj 2023.

Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Micropos 22,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. Teckningsåtaganden motsvarande 35 procent av emissionen har getts av bolagets styrelseordförande, VD och ett antal andra aktieägare. Därutöver har styrelsens ordförande och honom närstående garanterat emissionen till 80 procent, utan ersättning.

Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Sedan drygt två år tillbaka är Micropos nya Raypilot System CE-märkt vilket öppnat upp för försäljning i Europa och för ett år sedan erhölls motsvarande FDA-godkännande för försäljning i USA. Bolaget jobbar nu hårt med att få i gång regelbundet användande av systemet, som tillsammans med hypofraktionering, SBRT, (Stereotactic Body Radiation Therapy) innebär att antalet behandlingstillfällen radikalt minskar och att biverkningarna elimineras så långt som möjligt. Genom att stötta befintliga användare av Raypilot System erhåller Micropos bra referenskunder. Flera av dessa har genomfört ett antal vetenskapliga studier som entydigt visar på att SBRT i kombination med rörelseövervakning med hjälp av Raypilot System ur ett vårdperspektiv är en bättre metod än de nuvarande. Det är också ekonomiskt fördelaktigt att minska antalet strålningstillfällen men att då vid dessa tillfällen ge en väsentligt högre dos strålning.

Föreliggande nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser som bolaget ser i närtid och skapar förutsättning för en uthållig lönsamhet.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 1,80 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 12 660 558 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 19 februari till 6 mars 2024.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 8 februari 2024.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 9 februari 2024.
 • Avstämningsdag är 12 februari 2024.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 6 mars 2024.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 19 februari – 1 mars 2024.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 19 februari 2024 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av mars 2024.

Teckning av emissionen
Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.micropos.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information kontakta VD Thomas Lindström,
tel. 031-772 80 99 eller via mail thomas.lindstrom@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® System är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® System med förbrukningsvarorna Raypilot Hypocath® och Raypilot Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.  
Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se
Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024.