Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)


Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

[Ladda ner kallelse som PDF]

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 14 november 2022 kl. 13.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 4 november 2022 och

– senast onsdag den 9 november 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 4 november 2022.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda dagtecknat fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.micropos.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning

7. Beslut om nyemission

8. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen förordar att göra mindre justeringar i besluten för att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear.

9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7. Styrelsen föreslår stämman att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare av sammanlagt högst 13 877 219 aktier i bolaget, där varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 693 860,95 kronor. Teckningskursen ska vara 1,80 kronor per aktie.

De som på avstämningsdagen den 22 november 2022 är registrerad som aktieägare i Micropos Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt, och nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Emissionerna skall om den inte tecknas fullt ut av befintliga aktieägare kunna tecknas av såväl privata investerare, företag och institutionella investerare. Teckning av aktier ska ske under tiden 31 november – 16 december 2022. Styrelsen har vid behov rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av aktier ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast den 31 januari 2023. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2022-12-31. De medel som tillförs via emissionen skall i redovisningen förutom kvotvärdet som tillförs aktiekapitalet redovisas i överkursfond under fritt eget kapital.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget och dess fortsatta utveckling.

Styrelsen har bland de större aktieägarna i bolaget erhållit teckningsåtagande om cirka 35 procent av emissionen. Dessutom har bolagets huvudägare och tillika styrelseordförande lämnat en toppgaranti i emissionen om 30 procent av aktierna. Garantin har lämnats utan ersättning.

Göteborg i oktober 2022

Styrelsen i Micropos Medical AB (publ).

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022.

För ytterligare information kontakta VD Thomas Lindström,

tel. 076-140 72 29 eller via mail thomas.lindstrom@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® där förbrukningsvaran Hypocath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.


Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

,