VALBEREDNINGEN I MICROPOS MEDICAL AB´S FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2019

Bakgrund

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Micropos Medical AB.

Valberedningens representanter är:

Anders Walldov, Brohuvudet AB, ordförande i valberedningen
Hans Sköld
Torben Jörgensen, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2019 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft möten samt löpande avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Micropos Medical AB.

Valberedningen föreslår till omval följande ledamöter: Torben Jörgensen, Olof Sandén och Ove Mattsson. Christer Ljungberg har undanbett sig omval. Som ny ledamot föreslår vi Tom Sundelin.

Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Valberedningen föreslår att KPMG, med Jan Malm som huvudansvarig revisor, väljs till bolagets revisorer. Det noteras att förordnandet är för en ettårsperiod.

Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen i Micropos Medical AB kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Ove Mattsson som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 500 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2020 att fördelas enligt följande. Styrelsens ordförande erhåller 200 000 kronor och övriga ledamöter 100 000 kronor var.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2020, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår att KMPG väljs till bolagets revisorer med Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Torben Jörgensen, Olof Sandén och Ove Mattsson.
Som ny ledamot föreslår valberedningen Tom Sundelin.

Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Stockholm 2019-04-16

På Valberedningens uppdrag
Anders Walldov