MICROPOS MEDICAL OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH NY FINANSIELL INFORMATION SOM ÅTERFINNS I PROSPEKTET OCH BJUDER IN TILL INVESTERARPRESENTATION

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Prospekt avseende Micropos Medical AB:s (publ) (”Micropos” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för Micropos aktieägare om 29,9 MSEK har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Micropos och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Micropos webbplats (www.micropos.se), på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se) samt på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com). Folder samt kompletterande information om Micropos företrädesemission kommer även att sändas per post till Micropos direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Inbjudan till investerarpresentation

Med anledning av företrädesemissionen presenterar Micropos VD, Tomas Gustafsson, Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank den 10 oktober 2018 klockan 12.00  på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Lunch serveras i samband med investerarträffen. Anmälan skall ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Micropos kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 31 juli 2018. Den nya finansiella informationen återges nedan. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 31 juli 2018

KSEK 2018-07-31
Kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter 3 192
Summa kortfristiga skulder 3 192
Långfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter 541
Summa långfristiga skulder 541
Eget kapital
Aktiekapital 2 987
Övrigt tillskjutet kapital 2 729
Reserv- och utvecklingsfond 5 595
Balanserat resultat inklusive årets resultat -7 699*
Summa eget kapital 3 612
Summa eget kapital och skulder 7 345

* Balanserat resultat inklusive periodens resultat redovisas per den 30 juni 2018.

Nettoskuldsättning [1] per den 31 juli 2018

KSEK 2018-07-31
A. Kassa 3 330
B. Andra likvida medel
C. Lätt realiserbara värdepapper
D. Summa likviditet (A+B+C) 3 330
E. Kortfristiga räntebärande fordringar
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 100
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 100
J. Netto kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)[2] -3 230
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut
L. Emitterade obligationer
M. Andra långfristiga räntebärande skulder 541
N. Summa långfristiga räntebärande skulder (K+L+M) 541
O. Nettoskuldsättning (J+N) 2 -2 689

1 Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellen.

2 Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa, innebärande att tillgänglig likviditet överstiger räntebärande skulder.

Tillgångar per den 31 juli 2018

Immateriella anläggningstillgångar

Micropos immateriella anläggningstillgångar består främst av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 juli 2018 till 1 615 KSEK.

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget innehar inga materiella anläggningstillgångar per den 31 juli 2018.

Finansiella anläggningstillgångar

Bolaget innehar inga finansiella anläggningstillgångar per den 31 juli 2018.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Micropos erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 1 oktober 2018. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
  • Emissionskursen är 1,00 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 29,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 4 – 18 oktober 2018.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 4 – 16 oktober 2018.
  • I samband med företrädesemissionen har Micropos erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare samt ingått avtal om emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtagande uppgående till totalt cirka 24,8 MSEK, motsvarande cirka 82,9 procent av emissionsbeloppet.

Rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Micropos i samband med nyemissionen och Advokatbyrån Granit är legal rådgivare.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Micropos Medical AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Micropos Medical AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Micropos upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Micropos för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Micropos och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.