MICROPOS AVGER DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

 

Delårsrapport januari – juni 2018

 • Under Europas största strålbehandlingskongress ESTRO lanserade Micropos en ny förbrukningsvara RayPilotHypoCath, som innebär att framtida användning av RayPilot kan göras helt utan kirurgiskt ingrepp.
 • På samma kongress presenterades en Skandinavisk studie som för första gången i större skala gav vetenskapliga bevis för att hypofraktionering vid 7 behandlingstillfällen ger likvärdiga resultat som det vanliga 40-talet vilket är den typ av behandlingar som RayPilot speciellt tagits fram för.
 • Efter perioden i augusti gjordes den första beställningen av ett RayPilot HypoCath-system av ELSE Solutions, Micropos distributör i Italien.

Perioden januari-juni:

 • Bolagets intäkter under perioden uppgick till 631 kSEK (80)
 • Resultat efter finansiella poster -7,7 MSEK (-8,5)
 • Soliditet 46 % (78 %)
 • Resultat per aktie efter skatt -0,13 SEK (-0,14)

Perioden april-juni:

 • Bolagets intäkter under perioden uppgick till 55 kSEK (0)
 • Resultat efter finansiella poster -3,6 MSEK (-4,4)
 • Resultat per aktie efter skatt -0,06 SEK (-0,07)

Klicka här för att ladda ner hela rapporten

Bolagets verksamhet i korthet

Micropos Medicals produkt RayPilot är ett tillbehör till strålbehandlingsutrustning som möjliggör ökad precision vid cancerbehandling i syfte att höja botningsgraden, minska biverkningarna och korta ner behandlingstiden.

RayPilot består i huvudsak av hårdvara, mjukvara och en patientunik förbrukningsvara. Förbrukningsvaran kan förutom att lokalisera strålområdet även automatiskt ge patientens identitet och arbete pågår med att även integrera en världsunik funktion att samtidigt mäta vilken stråldos som träffar i tumörområdet, allt i syfte att säkerställa att behandlingen alltid sker på rätt patient med rätt stråldos på cancertumören och inte på den friska vävnaden runtomkring.

Micropos grundades 2003 vid Chalmers Innovation som 2014 rankades som den sjunde bästa affärsinkubatorn i världen. Idéen till Bolagets produkt RayPilot kommer ursprungligen från ett internationellt team av fyra läkare och professorer inom onkologi med många års erfarenhet av strålbehandling och med flera framtagna medicintekniska produkter och läkemedel i bagaget.

Bolaget har utifrån denna idé utvecklat, produktifierat och certifierat RayPilot för att möjliggöra precisionsbehandling av cancer och produkten används idag vid strålbehandling av prostatacancer.

Kliniska studier visar att vid prostatacancerbehandling kan tumören röra sig internt i kroppen mer än 1 cm. Eftersom tumörens position idag inte registreras under pågående strålbehandling kompenseras organrörelsen med att strålning ges på ett betydligt större område vilket medför att omkringliggande vävnad riskerar att skadas.

Micropos brukar göra liknelsen vid att om en cancertumör av en mandarins storlek skall botas så strålas ett område stort som en apelsin för att kompensera för eventuell rörelse. Detta är en av orsakerna till de risker och biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar som är nära förknippade med prostatacancerbehandling.

Micropos har sedan starten fokuserat på att ta fram RayPilot för att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen i syfte att möjliggöra precisionsbehandling med lägre risk för biverkningar och färre behandlingstillfällen (hypofraktionering).

Under de första årens användning av RayPilot har syftet varit att utvärdera och ge svar på de frågeställningar som klinikerna har runt produkten. Frågeställningarna har främst handlat om hur produkten fungerar i det kliniska arbetsflödet, hur patienterna klarar av den implanterade radiosändaren inuti prostata samt hur mycket prostata rör på sig under pågående behandling.

Med den erfarenhet som byggts upp tillsammans med att en global trend att vilja effektivisera behandlingen så har intresset för RayPilot ökat och därmed har affärsmodellen kunnat övergå från testanvändare till i första steget kommersiell försäljning av förbrukningsvara och under 2016 genomfördes den första kommersiella systemförsäljningen till en distributör.

Vidare under 2017 kunde Bolaget meddela ytterligare tre systemorder från referenskunden Helsingfors Universitetssjukhus, NHS Lothian i Edinburgh, UK samt från distributören Euromed-Sofia i Bulgarien.

Eftersom flertalet strålbehandlingskliniker inte har möjlighet till kirurgiska ingrepp presenterade Micropos under 2018 ytterligare en förbrukningsvara RayPilot HypoCath som till skillnad mot den tidigare förbrukningsvaran kan användas utan behov av kirurgiskt ingrepp och den första beställningen har redan lagts.

Bolaget fokuserar idag försäljningsinsatserna på den europeiska marknaden och har distributörer för cirka 17 europeiska länder.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Händelser under perioden

Under det första halvåret har Micropos deltagit på flertalet nationella och internationella mässor och kongresser inom strålbehandling i nio länder runt om i Europa.

Vid Hungarian Medical Physics Congress, Turkish National Radiation Oncology Congress och Amethysts kongress i Rom var Micropos även föredragshållare. På Cypern (Turkiet) och i Italien hölls föredragen av Bolagets referensanvändare i Turkiet, Gayrettepe Florence Nightingale-sjukhuset i Istanbul, som berättade hur de använder RayPilot för att vara säkra på att behandla rätt när de utför hypofraktionering med endast 5 behandlingstillfällen.

Därutöver har ett flertal demoresor med besök ute på strålbehandlingskliniker genomförts i bland annat Sverige, Finland, Storbritannien, Spanien och Portugal. Ett möte har även genomförts med en professor från ett av världens mest välrenommerade cancersjukhus, MD Anderson i Houston.

Under det första kvartalet rekryterades Massimo Abbiati som säljkonsult. Massimo har 20 års erfarenhet från Elekta där han bland annat varit affärsområdeschef för Sydeuropa samt Europachef inom Atlantic-projektet (Elektas MR-Linac Unity som nyligen lanserades). Innan dess var han under dryga tio år på Siemens och Philips.

I mars levererades ett RayPilot-system till EuroMed-Sofia, bolagets bulgariska distributör, utifrån den order som lades i december 2017.

I samband med ESTRO, Europas största strålbehandlingsmässa som hölls den 20–24 april i Barcelona, lanserade Micropos en ny produkt i RayPilot-familjen: RayPilot HypoCath. Denna förbrukningsvara som passar direkt med övriga delar i RayPilot-systemet har tagits fram för att helt ta bort behovet av det kirurgiska momentet som varit ett stort hinder för kliniker att börja använda RayPilot. HypoCath är designad för att enkelt kunna appliceras helt utan kirurgiska ingrepp för användning vid modern strålbehandling med få behandlingstillfällen och hög precision.

HypoCath är utformad som en urinkateter med RayPilot-tekniken integrerad för att kunna följa prostatarörelse i realtid. Genom denna utformning kan produkten appliceras på ett rutinmässigt sätt utan krav på kirurgiska moment och operationssal, vilket tidigare varit fallet. Ökad precision och säkerhet är en av förutsättningarna för att minska risken för oönskade biverkningar och för att dra ner på antalet behandlingstillfällen genom så kallad hypofraktionering. Intresset och mottagandet för HypoCath på ESTRO var mycket stort och även kliniker som under tidigare år inte bemödat sig med att besöka bolagets monter visade intresse. Certifieringsarbetet av produkten pågår nu.

På ESTRO presenterades även en skandinavisk studie, utförd vid 12 olika kliniker och ledd av forskare från Umeå Universitet, som bekräftade att hypofraktionering med 7 behandlingstillfällen av prostatacancer är lika effektivt som behandling vid 40-talet tillfällen. Vid hypofraktionering ökar kraven på precision i strålbehandlingen och Micropos bedömer att dessa nya vetenskapliga bevis i kombination med HypoCath gör att förutsättningarna för RayPilot har stärkts ytterligare.

Händelser efter perioden

Micropos har deltagit på mässan UKRO i Storbritannien i början av juli och haft fler möten med strålbehandlingskliniker och strålbehandlingskedjor för att presentera HypoCath i Spanien, Grekland, Portugal och UK.

I augusti erhölls den första ordern på ett RayPilot HypoCath-system, endast drygt tre månader efter att produkten lanserades på ESTRO. Ordern lades av Micropos italienska distributör ELSE Solutions som har sett ett ökat intresse från den italienska marknaden efter lanseringen av RayPilot HypoCath och som har diskussioner igång med flertalet potentiella kunder.

VD-ord

Det andra kvartalet dominerades av ESTRO i april där vi visade upp vår nya produkt RayPilot HypoCath. Intresset har varit stort, vilket är lätt att förstå. RayPilot har alltid fungerat väldigt bra i arbetsflödet runt själva strålbehandlingen, men det kirurgiska ingreppet för att få radiosändaren på plats innan strålbehandlingen har upplevts som ett stort hinder. Med RayPilot HypoCath försvinner det momentet helt, vilket gör att RayPilot passar smidigt in i hela klinikens arbetsflöde, från att patienten träffar läkaren till att patienten är färdigbehandlad.

Samtidigt som vi lanserar RayPilot HypoCath fortsätter ansamlingen av vetenskapliga bevis för hypofraktionering. Vid ESTRO i april presenterades en skandinavisk studie som visade att hypofraktionering med 7 behandlingstillfällen är lika effektivt mot prostatacancer som 40-talet behandlingstillfällen. Det är vid denna typ av behandlingar, när man enbart har ett fåtal gånger på sig att träffa det rörliga organet, som precisionen är som viktigast och där RayPilot kan ha en avgörande betydelse för resultatet.

Publikationer av studier som denna är väldigt viktiga för att få hypofraktionering att bli en rutinbehandling då behandlingsformer skall vara evidensbaserade. Det har inneburit att kliniker som velat börja använda RayPilot vid hypofraktionering ofta fått ett extra arbete med att ansöka om etisk granskning eller en klinisk studie. Med fler publicerade studier kan med andra ord fler kliniker börja använda hypofraktionering, vilket i praktiken innebär en större adresserbar marknad för Micropos och ett ökat intresse för RayPilot.

Efter periodens slut, i augusti, beställde vår italienska distributör det första RayPilot HypoCath-systemet. Vi ser det som ett kvitto på att stegen vi tagit med RayPilot HypoCath och med rekryteringen av Massimo Abbiati som säljkonsult är de rätta.

Vi jobbar intensivt vidare med försäljningsarbetet och träffar hela tiden läkare, fysiker och kliniker, både ute på kongresser och i enskilda möten, och märker där av det ökade intresset. Med RayPilot HypoCath på plats, som vi hoppas få slutgiltigt certifierad under det andra halvåret, är vår bedömning är att förutsättningarna för vår affär är starkare än någonsin.

Försäljning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden till kSEK 631 (80) med ett resultat om kSEK -7 699 (- 8 480).

Soliditet

Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2018 till 46,4 procent (78,0).

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2018 uppgick Micropos Medicals banktillgodohavanden till kSEK 4 767 (16 620). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till kSEK 541 (655).

Anställda

Antalet årsanställda uppgick för perioden till 6 personer.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2018 uppgick Micropos Medicals egna kapital till 3 612 kSEK (17 070). Aktiekapitalet är fördelat på 59 738 555 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,05. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolaget är sedan den 21 december 2009 listat på AktieTorget under kortnamnet MPOS.

Framtidsutsikter

Under de senaste åren har Micropos blivit mer och mer kommersiellt. RayPilot har gått från att enbart användas parallellt med befintlig behandling till att bli en viktig del i behandlingsflödet hos kliniker som börjar införa hypofraktionering, där produkten används för att säkerställa att strålningen sker på tumören.

Den kommersiella utvecklingen har skett i steg i allteftersom produkten bevisat sig mer kliniskt. De inledande första användningarna och studierna finansierades av Micropos. Under 2014 började kliniker köpa förbrukningsvaran och 2016 såldes det första kompletta RayPilot-systemet. Under 2017 ökade intresset ytterligare för hypofraktionering av prostatacancer, som är den inledande marknad där RayPilot anses göra störst nytta, och Bolaget fick ytterligare tre order på RayPilot-system.

I Sverige har även uppmärksamheten för prostatacancervården ökat och en screeningdebatt pågår. Debatten gäller att exempelvis patientföreningarna vill att män skall få möjlighet till tidig upptäckt av cancer på samma sätt som kvinnor erbjuds både mammografi och tester för livmoderhalscancer. En av anledningarna till att Socialstyrelsen inte vill införa liknande program för männen är den stora risken för de negativa biverkningar som patienten utsätts för vid behandling. Liknande debatter pågår runt om i världen.

Dock har de största utmaningarna för Bolaget varit:

 • att den kliniska bevisningen för hypofraktionering, som är behandlingsformen som RayPilot är bäst lämpad för, ej varit tillräckligt vetenskapligt bevisat

samt att

 • klinikerna antingen haft svårt eller ingen möjlighet att utföra det kirurgiska moment som krävts för att få RayPilot-sändaren placerad i prostata då strålbehandling normalt sett utförs helt utan behov av kirurgi

Under 2018 har nu bilden helt förändrats genom att vetenskapliga resultat för hypofraktionering presenterats i större skala samtidigt som Micropos presenterat RayPilot HypoCath som innebär att det kirurgiska momentet inte krävs längre. Detta sammantaget bedöms sänka tröskeln betydligt för klinikerna att börja använda RayPilot och i augusti 2018 fick Bolaget sin första order på ett RayPilot HypoCath-system.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen och ledningen att intresset och behovet av att förbättra prostatacancervården har ökat stort de senaste åren. Med den ökade erfarenheten och användningen av RayPilot och med lanseringen av RayPilot HypoCath så ökar även förutsättningarna för fler kommersiella affärer under det kommande året.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapporttillfälle

Kvartalsredogörelse avges den 30 november 2018.

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet av förbrukningsvaran RayPilot HypoCath pågår. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/8-2018.