Home / News / Micropos årsstämma hölls igår den 24 maj i Göteborg.

Micropos årsstämma hölls igår den 24 maj i Göteborg.

Micropos årsstämma hölls igår onsdagen den 24 maj i Göteborg. Vi tackar alla medverkande för en trevlig stämma.

Bolagets VD Thomas Lindström säger:

–       Vi befinner oss, sett ur marknadsbearbetnings synpunkt, där bolaget hade befunnit sig våren 2020 om inte Corona-pandemin brutit ut. Äntligen möter vi kunder ute på kongresser och resor samt träffar dem som vill följa upp med demonstrationer eller referensbesök ute på klinik. Flertalet av de system som såldes våren 2020 har inte kunnat starta på grund av Corona-prioriteringar på respektive sjukhus.

Ny utrustning som skulle implementeras i befintliga arbetsflöden har därför fått stå tillbaka på grund av pandemin. Här följer vi upp ”återstarten” av Raypilot på dessa kliniker noga och erbjuder åter ett utbildningsprogram. Ja, det tar tid och resurser men säkerställer att systemet utnyttjas på mest fördelaktiga sätt och skapar de bästa förutsättningarna för patienten. Att vi säkerställer rätt användande ger också den bästa marknadsföringen i dialogen kliniker emellan samt när de delar sina erfarenheter med nya intressenter.

English: 

Micropos Annual General Meeting was held yesterday, Wednesday 24 May in Gothenburg. We want to thank everyone involved for a pleasant meeting.

The company’s CEO Thomas Lindström says:

– We are, seen from a marketing perspective, where the company would have been in the spring of 2020 if the Corona pandemic had not broken out. Finally, we get to meet our customers at congresses and trips and follow up with demonstrations or reference visits to clinics. Most of the systems sold in the spring of 2020 have not been able to start due to Corona priorities at each hospital. New equipment to be implemented in the existing workflow, had to wait because of the pandemic. Here we follow the “restart” of Raypilot closely and once again offer a training program. Yes, it takes time and resources but it ensures that the system is used in the most advantageous way and creates the best preconditions for the patient. Ensuring the proper use also brings a good dialogue between clinics directly and when sharing their experience with potential customers.