KVARTALSREDOGÖRELSE MICROPOS MEDICAL

Januari – mars 2019

  • Omsättningen uppgick till 12 kSEK (576)
  • Resultat före skatt blev -3 579 kSEK (-4 085)
  • Under perioden har kostnader för utveckling aktiverats med 908 kSEK (-)
  • Resultat per aktie blev -0,04 SEK (-0,07)
  • Summa eget kapital uppgick till 13 744 kSEK (7 201) vid periodens slut
  • Likvida medel uppgick till 15 822 kSEK (9 509) vid periodens slut
  • Antal utestående aktier var 84 895 665 vid periodens slut

VD Tomas Gustafsson kommenterar kvartalet

Det har varit ett intensivt första kvartal för Micropos. Vi har tvingats byta leverantör av HypoCath och i kombination med att få dokumentation avseende CE-certifiering på plats har detta varit en mycket krävande arbetsuppgift. Bolagets fokus ligger nu helt på att kunna leverera en CE-godkänd HypoCath till både våra befintliga och nya kunder.

Samtidigt har på den positiva sidan de första resultaten avseende hypofraktionering publicerats. Hypofraktionering innebär att man strålar ett fåtal gånger menmedmyckethögredospertillfälleändensomvanligenges. Dettaisinturaktualiserarbehovetavkorrektpositioneringavprostata,alltföratt minimera risken för allvarliga biverkningar. I kombination med den kommande kateterlösningen HypoCath, som gör att det kirurgiska momentet helt försvinner, blir vi en betydligt attraktivare partner för klinikerna. Om man skulle tillämpa hypofraktionering i större skala innebär det stora besparingar för såväl kliniker som patienter. Vi ska dock inte underskatta den tröghet som finns inom sjukvården när det gäller tillämpning av ny teknik.

Efter rapportperioden har vi deltagit på strålbehandlingskongressen ESTRO där det klart framgick att hypofraktionering i kombination med realtidslokalisering av prostata röner ett stort och ökande intresse. Därmed ökar också behovet av Micropos produkterbjudande.

Bolagets utveckling under perioden januari – mars 2019

Under årets inledning har bolaget fortsatt att bearbeta marknaden genom direkta besök på ett flertal kliniker i Europa och genom deltagande i en branschkongress. Dessutom har bolaget som en direkt följd av de nya resultaten inom hypofraktionering, behovet av bättre positionering vid strålning och vår nya produkt HypoCath bjudits in för att presentera produkten för en av Europas största expertgrupper inom prostatacancer. Intresset för RayPilot i kombination med HypoCath är påtagligt.

Bolagets verksamhet har under första kvartalet i huvudsak fokuserats till att färdigställa HypoCath tillsammans med en ny leverantör samt kring produktcertifiering, CE-märkning.

I början av 2018 bytte Micropos godkännandeorgan, Notified Body, gällande produktcertifieringen för att kunna få den nya dosmätningsfunktionen godkänd. Detta har inneburit att stora resurser lagts inom certifieringsarbete vilket fortsatt under 2019. Bolaget har även fått byta Notified Body ännu en gång under 2019 då risken för en hård Brexit gjort att vi inte kan ha en aktör som är baserad i Storbritannien.

Händelser efter perioden

I slutet av april visades HypoCath upp på Europas största strålbehandlingskongress ESTRO i Milano. Genom att kliniska data gällande hypofraktionering nu har presenterats har intresset för och behovet av att öka precisionen ökat. Detta i kombination med att HypoCath inte kräver något kirurgiskt ingrepp gör att intresset nu helt ligger på denna produkt vad gäller prostatacancerbehandling.

I slutet av april meddelade Vinnova att bolaget beviljats 200 kkr i bidrag för CE-certifieringsarbete gällande HypoCath.

Kommande rapporter

Halvårsrapport avges den 30 augusti 2019.

Granskningsrapport

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se