Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Januari-september 2017

 • Omsättning, 458 kSEK (201)
 • Resultat före skatt, – 11 567 kSEK (- 13 346)
 • Resultat per aktie, -0,19 SEK (-0,28)
 • Summa eget kapital uppgick till 13 984 kSEK (7 408) vid periodens slut
 • Likvida medel uppgick till 14 694 kSEK (6 124) vid periodens slut

Juli-september 2017

 • Omsättning, 379 kSEK (37)
 • Resultat före skatt, – 3 087 kSEK (- 4 123)
 • Resultat per aktie, -0,05 SEK (-0,09)
 • Under perioden har två RayPilot systemförsäljningar genomförts till universitetssjukhus i Finland och Storbritannien
 • Ytterligare ett amerikanskt patent som skyddar RayPilot systemet har meddelats
 • Efter perioden har Bolaget meddelat att den första turkiska patienten har behandlats med RayPilot på ett privatsjukhus i Istanbul

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2017

Under perioden har två RayPilot systemförsäljningar genomförts till universitetssjukhus i Finland och Storbritannien.

I augusti köpte referenskliniken Helsingfors Universitetssjukhus RayPilot. De använder RayPilot för att upprätthålla en hög precision vid extrem hypofraktionering, vilket innebär att de på en andel av sina patienter minskar antalet behandlingstillfällen från 40-talet till endast 5. Genom RayPilot kan de övervaka prostatas aktuella läge med hög precision (bättre än 1 mm). Detta för att minimera risken för att skada den friska omkringliggande vävnaden och för att med säkerhet träffa rätt hela tiden. Redan vid en prostatarörelse överstigande 3 mm stänger de av strålen.

Under september månad fick Micropos ett genombrott i Storbritannien genom att sjukhuset NHS Lothian/Edinburgh Cancer Centre vid Western General Hospital i Edinburgh lade en order på RayPilot. Kliniken har för avsikt att använda RayPilot vid hypofraktionerad prostatacancerbehandling samt att både utöka användningsområdet och funktionaliteten hos RayPilot inom prostata och andra tumörgrupper. Installationen av systemet beräknas ske under Q4.

Övriga händelser under perioden är att under juli månad erhöll Micropos ytterligare ett patent i USA. Patentet har benämningen ”Model Based Positioning System” och täcker metoden som ligger till grund för positionering av tumören i RayPilot systemet. Patenttiden sträcker sig till och med 2027-10-20.

Vidare i augusti hölls en workshop med ett flertal läkare och fysiker från ett par europeiska strålbehandlingskliniker hos Micropos franska referenskund Céntre Léon Berard i Lyon. De fick utbildning om RayPilot och fick vara med när en patient fick en RayPilot sändare implanterad i prostata.

I slutet av september deltog Micropos med monter på världens största strålbehandlingskongress, ASTRO i San Diego, USA. Ett av de största vetenskapliga områdena som det presenterades kliniska resultat från var inom hypofraktionering som är den typen av behandling där det krävs högst precision och är det segment som RayPilot används inom. Micropos franska referenskund Céntre Léon Berard i Lyon hade antagits med både en vetenskaplig poster och en presentation gällande deras erfarenheter av RayPilot. Vid presentationen redogjordes för de första resultaten från en klinisk studie som är pågående där kliniken jämför användning av RayPilot med ett konkurrerande system. I den vetenskapliga postern beskrivs att vid en övergång till hypofraktionering så behövs system som kan följa organets rörelse även under tiden patienten strålas för att dosen skall koncentreras på tumören och inte skada den omkringliggande friska vävnaden. I resultaten visas att RayPilot är ett pålitligt och mer noggrant system som snabbt kan implementeras i klinisk rutin.

Utvalda händelser efter rapportperioden

Under oktober månad startade det turkiska sjukhuset Gayreteppe Florence Nightingale Hospital den första RayPilotpatienten. Patienten har färdigbehandlats under november och nya patienter är under planering.

Efter rapportperioden har bolaget deltagit tillsammans med distributör på den italienska kongressen AIRO i Rimini samt hållit ytterligare workshop med intressenter på det franska cancercentret Céntre Léon Berard i Lyon.

Antal aktier

Antal utestående aktier är 59 738 255 stycken per 2017-09-30.

Framtidsutsikter

Eftersom sjukhusen får allt högre effektiviseringskrav på sig eftersöks i många länder produkter och tjänster som kan minska kostnaderna och effektivisera vården. Inom strålbehandling av cancer ökar nu intresset globalt för hypofraktionering, en metod som drastiskt minskar antalet behandlingstillfällen för varje patient.

I och med att en högre stråldos ges vid varje tillfälle ökar samtidigt kraven på precision i behandlingen, vilket kräver investeringar i ny utrustning från sjukhusens sida. Genom en övergång till hypofraktionering inom till exempel prostatacancerbehandling kan man behandla ungefär åtta gånger fler patienter inom samma tidsenhet och på så vis spara både tid och pengar.

Det finns dock hinder innan hypofraktionering blir allmänt accepterad som behandlingsmetod. Dels finns det fortfarande begränsad vetenskaplig data och dels är betalningsmodellerna i vissa länder inte riktigt anpassade. Dessa hinder håller dock på att överkommas då det produceras mer och mer klinisk data och publiceras fler och fler studier som påvisar goda resultat för hypofraktionering. Detta märktes inte minst på årets ASTRO-kongress där hypofraktionering var ett av två huvudteman för de inskickade vetenskapliga arbetena.

Micropos har nu en position där RayPilot används av välrenommerade referenskunder i Europa både vid hypofraktionering och hos kliniker som planerar att börja med hypofraktionering. Eftersom det nu anses finnas en bearbetningsbar marknad så har bolaget under det senaste året stärkt upp på både marknadssidan med fler personer och på distributörssidan med nya distributörer.

Att intresset ökar märks tydligt på kongresser med fler intresserade besökare och genom att bolaget under året vid ett flertal tillfällen inför stor publik fått presentera sig på både seminarier i samband med vetenskapliga kongresser och på workshops på kliniker.

Genom att bolaget nyligen kunnat meddela ytterligare systemförsäljningar till kunder i Finland och Storbritannien så stärks övertygelsen ytterligare om att marknaden börjar ta till sig bolagets produkter. Styrelsen och ledningen räknar därför med att sluta fler kommersiella avtal med nya kunder under det kommande året.

Bolagets verksamhet

Micropos Medicals produkt RayPilot används tillsammans med strålbehandlingsutrustning för att möjliggöra ökad precision vid cancerbehandling. Syftet är att kunna höja botningsgraden, minska biverkningarna och korta ner behandlingstiden vid strålning av organ som exempelvis prostata som kan röra på sig mer än 1 centimeter under pågående behandling utan att det detekteras vid dagens normala cancerbehandling där det önskas millimeterprecision. Både rörelsen i sig och den kompensation som sjukhusen gör idag för att man ej kan upptäcka rörelsen ökar risken för biverkningar såsom ändtarmsblödningar, inkontinens och urinvägsbesvär samt impotens.

Den ökade precisionen uppnås genom 3 delkomponenter i RayPilot systemet. En radiosändare (förbrukningsvara) placeras i tumörområdet och kommunicerar med en mottagare placerad på befintligt behandlingsbord, i den tillhörande mjukvaran visas sändarens och därmed tumörområdets position kontinuerligt och operatören kan anpassa behandlingen utifrån tumörens rörelse.

RayPilot används sedan ett par år vid strålbehandling av prostatacancer hos universitetssjukhus och privata kliniker som med hjälp av precisionen vill höja kvaliteten på sin behandling. Detta gör de både genom att minska strålningen på den friska omkringliggande vävnaden och genom hypofraktionering som innebär en stor minskning av antalet behandlingstillfällen och därmed kan ge stora kostnadsbesparingar för samhället.

Den klinik som kommit längst hittills av Micropos kunder är Helsingfors Universitetssjukhus i Finland som på en andel av sina patienter sedan 2014 både minskar strålningen på tumörens friska omkringliggande vävnad och minskar antalet behandlingstillfällen från ett 40-tal till endast 5. Intresset för denna typ av behandling med hög precision och ett fåtal behandlingstillfällen håller nu på att etablera sig i världen och andelen patienter som behandlas på detta sätt antas öka.

Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké avges den 28 februari 2018.

Välkommen att följa Bolaget på:

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Ladda ner rapporten som PDF