KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR Q3 PUBLICERAS

Januari-september 2018

 • Omsättning, 1 150 kSEK (458)
 • Resultat före skatt, – 10 553 kSEK (- 11 567)
 • Resultat per aktie, -0,18 SEK (-0,19)
 • Summa eget kapital uppgick till 508 kSEK (13 984) vid periodens slut
 • Likvida medel uppgick till 1 845 kSEK (14 694) vid periodens slut

Juli-september 2018

 • Omsättning, 519 kSEK (379
 • Resultat före skatt, – 2 854 kSEK (-3 087)
 • Resultat per aktie, -0,05 SEK (-0,05)
 • Under perioden fick bolaget en order på ett RayPilot system, baserat på den kommande förbrukningsvaran HypoCath, från bolagets italienska distributör.
 • Efter perioden har Bolaget genomfört en företrädesemission som tillförde bolaget 24,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Efter perioden beviljas Bolaget 0,5 MSEK från Vinnova för HypoCath projektet i syfte att gå vidare i EUs ramprogram Horizon 2021 med chans att beviljas upp till 25 MSEK för att accelerera lanseringen av HypoCath

Kommentar från VD Tomas Gustafsson

”Jag vill tacka alla som deltog i vår nyemission. Vi har en tydlig plan för vad vi ska använda pengarna till och upplever ett stort intresse från marknaden för vår kommande HypoCath som presenterades på ESTRO i april. Vårt fokus just nu är arbetet med att erhålla CE-märkning så att vi kan börja sälja och leverera HypoCath som ytterligare en förbrukningsvara i RayPilot systemet. Jämte CE-märkningen håller vi även på att se över vår försäljningsorganisation.

Sedan vi publicerade vår halvårsrapport i augusti har både Universitetssjukhuset Örebro och NHS Lothian i Edinburgh börjat behandla patienter med RayPilot, vilket är positivt både för försäljning av förbrukningsvara och som viktiga referenskunder. Det är även glädjande att de flesta kunder vi pratar med vill ha HypoCath – som innebär ett betydligt enklare arbetsflöde som kan skötas av de fysiker, tekniker och sjuksköterskor som redan finns på kliniken. Därmed behövs inte längre en läkares specialistkompetens för ingreppet eller som i vissa fall en utomstående kirurg. Tillsammans med den ökande acceptansen för hypofraktionering som nu börjar etableras har introduktionen av HypoCath inneburit ett betydligt ökat intresse från marknaden.

Vi är övertygade om att det enklare arbetsflödet med HypoCath både kommer innebära att instegsbarriärerna minskar för nya kunder samtidigt som det kommer underlätta och främja en ökad användning på fler patienter hos befintliga kunder, vilket för oss innebär en ökad försäljning av förbrukningsvara. Samtliga användare har redan aviserat att de vill börja använda den nya förbrukningsvaran så snart den finns tillgänglig.

Mot den bakgrunden med både en välfylld kassa och det stora intresset vi noterar för HypoCath bedömer vi att förutsättningarna för vår affär är bättre än någonsin.”

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2018

Bolaget har under perioden haft flera möten med kliniker runt om i Europa där HypoCath har demonstrerats och därutöver deltagit på branschmässor. I september förstärktes Micropos-teamet med den nye produktchefen Richard Nilsson.

De huvudsakliga händelserna därutöver är:

 • En order på ett RayPilot-system baserat på den nya förbrukningsvaran HypoCath från bolagets italienska distributör. HypoCath presenterades på ESTRO, Europas största strålbehandlingsmässa, i april och har sedan dess dragit till sig ett stort intresse.
 • På en extra bolagsstämma i september beslutades om en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen var säkerställd till 82,9 procent genom teckningsförbindelser motsvarande 22,6 procent och emissionsgarantier motsvarande 60,3 procent.

Utvalda händelser efter rapportperioden

Bolaget genomförde nyemissionen som beslutades under perioden och tillfördes 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 82,9 procent, varav 52,0 procent med stöd av teckningsrätter, 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter och återstoden av emissionsgaranter.

Micropos ställde i slutet av oktober ut på världens största strålbehandlingskongress ASTRO i San Antonio, Texas. Intrycket från årets mässa är att hypofraktionering succesivt håller på att etablera sig som framtidens behandlingsmetod inom radioterapi och där precisionen blir mer och mer avgörande för ett lyckat resultat. Speciella föreläsningar handlade om vikten av att öka totaldosen för att säkert bota patienten samt att skydda omkringliggande vävnad där nu även urinröret blir ett riskorgan då doserna som krävs blir allt högre. Detta är anledningen till att vi tagit fram RayPilot från allra första början och med den nya förbrukningsvaran HypoCath kan även urinröret lokaliseras för att undvika skada.

I november fick Micropos ett erkännande för HypoCath projektet genom ett ”Seal of Excellence” inom EU:s ramprogram Horizon 2020. Detta ledde till att Vinnova beslutat att finansiera Bolaget med 500 000 SEK för att gå in i fas 2 i Horizonprogrammet vilket potentiellt kan ge finansiering på 0,5-2,5 MEUR för HypoCath lansering.

Därutöver har bolaget i perioden träffat flertalet kliniker för att demonstrera och diskutera RayPilot-produkterna samt deltagit på branschmässor.

Antal aktier

Antal utestående aktier var 59 738 255 stycken per 2018-09-30. Efter genomförd nyemission i oktober 2018 uppgår antalet aktier till 84 895 665 stycken.

Framtidsutsikter

Under de senaste åren har Micropos blivit mer och mer kommersiellt. RayPilot har gått från att enbart utvärderas parallellt med befintlig behandling till nyttoanvändning. Flera av kunderna använder produkten vid hypofraktionering där de pausar behandlingen då prostatarörelsen upptäcks och annars skulle innebära att strålningen missar tumören och samtidigt skadar den friska omkringliggande vävnaden.

Den kommersiella utvecklingen har skett i steg allteftersom produkten bevisat sig kliniskt. Från att Micropos finansierat de första studierna började de första kunderna köpa förbrukningsvara under 2014. 2016 såldes det första kompletta systemet och förra året 2017 fick Bolaget ytterligare 3 systemorder.

I Sverige har uppmärksamheten för prostatacancervården ökat och en screeningdebatt pågår. Debatten gäller att exempelvis patientföreningarna vill att män skall få möjlighet till tidig upptäckt av cancer på samma sätt som kvinnor erbjuds både mammografi och tester för livmoderhalscancer. En av anledningarna till att Socialstyrelsen inte vill införa liknande program för männen är den stora risken för de negativa biverkningar som patienten utsätts för vid behandling. Liknande debatter pågår runt om i världen.

Dock har de största utmaningarna för Micropos varit:

– att hypofraktionering, som är behandlingsformen som RayPilot är bäst lämpad för, ej varit tillräckligt vetenskapligt bevisad

samt att

– klinikerna antingen haft svårt eller ingen möjlighet att utföra det kirurgiska moment som krävts för att få RayPilot-sändaren placerad i prostata då strålbehandling normalt sett utförs helt utan behov av kirurgi

Under 2018 har nu bilden helt förändrats genom att vetenskapliga resultat för hypofraktionering presenterats i större skala samtidigt som Micropos presenterat den nya förbrukningsvaran HypoCath som innebär att det kirurgiska momentet försvinner. Detta sammantaget bedöms sänka tröskeln betydligt för klinikerna att börja använda RayPilot och i augusti 2018 fick bolaget sin första order på ett RayPilot system baserat på den nya förbrukningsvaran.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen och ledningen att intresset och behovet av att förbättra prostatacancervården har ökat stort de senaste åren. Med den ökade erfarenheten och användningen av RayPilot och med den kommande introduktionen av HypoCath på marknaden tillsammans med en välfylld kassa så ökar även förutsättningarna för fler kommersiella affärer under det kommande året.

Bolagets verksamhet

Micropos Medicals produkt RayPilot är ett tillbehör till strålbehandlingsutrustning som möjliggör ökad precision vid cancerbehandling i syfte att höja botningsgraden, minska biverkningarna och korta ner behandlingstiden.

Utmaningen vid strålbehandling av cancer är att bestråla ett område som är stort nog för att träffa hela tumören och litet nog för att inte i onödan utsätta kringliggande frisk vävnad och organ för skadliga stråldoser. Dagens strålbehandlingssystem är effektiva och har en hög precision, givet att patienten ligger still och att organen inne i kroppen inte rör på sig.

Studier har dock visat prostatan helt slumpmässigt kan röra sig upp till 1,5 cm under pågående strålbehandling, vilket innebär att ett större område bestrålas – om tumören är som en mandarin bestrålas ett område stort som en apelsin.

Behandlingen blir en kompromiss om hur stort område som ska bestrålas och hur hög totaldos som ska ges över hur många behandlingstillfälllen, så kallade fraktioner, för att både slå ut tumören och minimera biverkningarna som kommer av att frisk vävnad bestrålas. Dessa biverkningar kan vara impotens, urinvägsbesvär och blödningar från ändtarmen under resten av livet. Den vedertagna standardbehandlingen är att dela upp behandlingen i ett 40-tal fraktioner.

Med verktyg som RayPilot, som i realtid övervakar prostatans läge, kan strålområdet minskas så att mindre frisk vävnad skadas. Samtidigt kan stråldosen vid varje fraktion ökas, vilket innebär att det behövs mycket färre fraktioner för att uppnå en botande effekt. Micropos referenskunder Helsingfors Universitetssjukhus och Gayreteppe Florence Nightingale i Istanbul kör till exempel behandlingar med endast fem fraktioner.

Denna metod kallas hypofraktionering och den har under de senaste åren vunnit allt större vetenskaplig acceptans. 2018 publicerades en stor svensk uppföljningsstudie som visade att hypofraktionerade patienter hade samma utfall efter fem år som patienter som genomgått standardbehandling (Widmark et al, “Ultrahypofractionation for prostate cancer: Outcome from the Scandinavian phase 3 HYPO-RT-PC trial”, Radiotherapy and Oncology).

RayPilot består av hårdvara, mjukvara och en patientunik förbrukningsvara. Förbrukningsvaran kan förutom att lokalisera strålområdet även automatiskt ge patientens identitet och arbete pågår med att även integrera en världsunik funktion att samtidigt mäta vilken stråldos som träffar i tumörområdet, allt i syfte att säkerställa att behandlingen alltid sker på rätt patient med rätt stråldos på cancertumören och inte på den friska vävnaden runtomkring.

Under Bolagets första år var syftet att utvärdera och ge svar på de frågeställningar som klinikerna hade runt RayPilot. Det handlade främst om hur produkten fungerar i det kliniska arbetsflödet, hur patienterna klarar av den implanterade radiosändaren inuti prostata samt hur mycket prostata rör på sig under pågående behandling.

Med den erfarenhet som byggts upp tillsammans med att en global trend att vilja effektivisera behandlingen så har intresset för RayPilot ökat och därmed har affärsmodellen kunnat övergå från testanvändning till kommersiell försäljning av först förbrukningsvara och sedan kompletta system. Den första kommersiella försäljningen av ett komplett system gjordes 2016 och under 2017 såldes ytterligare tre, ett till referenskunden Helsingfors Universitetssjukhus, ett till NHS Lothian i Edinburgh, UK, samt ett till distributören Euromed-Sofia i Bulgarien.

Med erfarenhet från det kliniska arbetsflödet presenterade Micropos under 2018 en ny förbrukningsvara: HypoCath. Till skillnad från den första förbrukningsvaran kräver den inget kirurgiskt ingrepp, utan kan precis som vilken kateter som helst sättas av en sjuksköterska. Eftersom HypoCath både underlättar det kliniska arbetsflödet och gör det möjligt för strålbehandlingskliniker som saknar tillgång till kirurgi att använda RayPilot, har intresset var stort och den första beställningen har redan gjorts.

Bolaget fokuserar idag försäljningsinsatserna på den europeiska marknaden och har distributörer för cirka 14 europeiska länder.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

RP HC Flyer

 

 

 

 

 

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké avges den 28februari 2019.

Välkommen att följa Bolaget på:

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran HypoCath som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018.