KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019

 • Ove Mattsson valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Vid stämman var 23 855 359 (28,1 %) aktier av totalt 84 895 665 aktier representerade.
 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 500 000 kr varav ordförande med 200 000 kr och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Torben Jørgensen (omval), Ove Mattsson (omval), Olof Sandén (omval), Tom Sundelin (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Ove Mattsson.
 • Stämman valde KPMG som revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier enligt tidigare presenterat förslag.
 • Stämman beslutade om emission av högst 685 000 teckningsoptioner med optionspris på 3 öre samt teckningspris per aktie på 1,75 kr.
 • Övrigt förekom icke.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot HypoCath som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.