KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 20180531

 

 • Torben Jörgensen valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Vid stämman var 12 663 204 (21,2 %) aktier av totalt 59 738 255 aktier representerade.
 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 550 000 kr varav ordförande med 200 000 kr och vice ordförande med 150 000 kr samt 100 000 kr vardera till ledamöterna Ove Mattsson och Olof Sandén.
 • Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Torben Jørgensen (omval), Ove Mattsson (nyval), Christer Ljungberg (omval), Olof Sandén (omval). Till styrelsens ordförande valdes Torben Jørgensen och till styrelsens vice ordförande valdes Christer Ljungberg.
 • Stämman valde KPMG som revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier enligt tidigare presenterat förslag.
 • Stämman beslutade om emission av högst 625 000 teckningsoptioner enligt tidigare presenterat förslag samt beslutade att priset för optionen skall vara 4,4 öre samt att teckningspris för aktie skall vara 2,10 kr.
 • Övrigt förekom icke.

Alla beslut var enhälliga

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.