KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)

 

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 september 2018 kl. 13.30, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 september 2018 och senast fredagen den 14 september 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen den 12 september 2018.

Dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande och godkännande av dagordning
  7. Beslut om styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet med högst 1 493 456 kr genom nyemission av högst 29 869 127 aktier till en teckningskurs om 1 kr. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier. Teckning sker enligt 1:2, det vill säga två gamla aktier ger rätt att teckna en ny.
  8. Beslut om ersättning för Ove Mattssons deltagande i emissionsgaranti.
  9. Stämmans avslutande

Punkten 7 innebär ett kapitaltillskott om högst 29 869 127 kr.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission samt de handlingar som föreskrivs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 28 augusti 2018 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Adolf Edelsvärds Gata 11, Göteborg. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

Som avstämningsdag föreslås den 1 oktober 2018.

Fullständigt beslutsförslag angående punkten 7 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget en vecka före, och gällande bemyndigande om nyemission tre veckor före, bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Punkten 8 innebär följande. Ove Mattsson, som är styrelseledamot i Bolaget, avser delta som garant i emissionen enligt punkten 7. Som betalning för garantin föreslår styrelsen att Ove Mattsson erhåller 400 000 aktier. De 400 000 aktierna ingår i föreslagen nyemission enligt punkten 7. Ove Mattssons ersättning i aktier förutsätter utrymme därtill enligt styrelsens förslag om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Göteborg augusti 2018

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet av förbrukningsvaran RayPilot HypoCath pågår. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/8-2018.