Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB

Klicka här för kallelsen i PDF format

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma onsdag den 26 maj 2021 kl. 16.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den
19 maj 2021 och

– senast fredagen den 21 maj 2021 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se