Home / News / Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma tisdag den 24 maj 2022 kl. 16.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 16 maj 2022

– och senast onsdag den 18 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdag den 18 maj 2022.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknat fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.micropos.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut:

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

 1. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
 2. Val av styrelse och revisorer
 3. Beslut om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner
 4. Övriga ärenden
 5. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget en vecka före, och gällande bemyndigande om nyemission tre veckor före, bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg april 2022

Styrelsen Micropos Medical AB (publ).

 

Angående punkt 11

Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner

Micropos Medical AB (publ) emission av teckningsoptioner 2022

 1. Emissionens storlek

Högst 1 000 000 teckningsoptioner skall ges ut.

 1. Företrädesrätt

Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av nyckelpersoner och styrelseledamöter.

Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar och skapa delaktighet i bolagets utveckling samt att motivera till fortsatt engagemang i bolaget.

Teckningskursen för teckningsoptionerna skall beräknas enligt Black–Scholes-modellen utifrån teckningskurs för aktien som fastställs på bolagsstämman.

 1. Teckningstid

Teckningsoptionerna skall tecknas under tiden från och med den 25 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.

 1. Fördelningsgrund

Fördelning av teckningsoptionerna skall ske med 60 000 teckningsoptioner till var styrelseledamot, det vill säga totalt 240 000 teckningsoptioner. Övriga 760 000 teckningsoptioner fördelas av styrelsen till VD och övriga anställda. Skulle någon avstå från rätt att teckna sin del kan denna erbjudas övriga teckningsberättigade. Delbeslut per personalkategori kan fattas om stämman så önskar.

Vid överteckning skall teckningsoptioner fördelas i den ordning teckning har skett.

Teckningsoptioner som inte tecknats skall i första hand erbjudas de som tecknat teckningsoptioner fördelat utifrån det antal dessa tidigare tecknat sig för.

Teckningsoptioner därutöver som inte tecknas kan säljas till annan men bolaget kommer inte att ordna marknadsplats för sådan försäljning. Fördelning sker för detta fall jämnt mellan de som anmält att de önskar köpa teckningsoptioner.

 1. Betalning för teckningsoption

Varje teckningsoption skall betalas med det belopp (marknadsvärde) som en värdering enligt Black and Scholes-modellen ger. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att bestämma det belopp som skall betalas för teckningsoptionen.

Tecknade och tilldelade teckningsoptioner skall betalas senast den 10 juni 2022. Betalningen sker genom insättning på bolagets bankkonto.

 1. Ökning av aktiekapitalet

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med högst 50 000 kronor.

 1. Rätt att teckna nya aktier

Optionsinnehavare skall äga rätt att från och med den 1 juli 2022 till och med den 1 juli 2026 för varje optionsrätt teckna en (1) ny aktie (envar med ett kvotvärde om 0,05 kr) till en teckningskurs som fastställs på bolagsstämman den 24 maj 2022.

Teckningskursen skall fastställas till lägst 200 procent av den underliggande aktiens noterade genomsnittskurs under en period om 30 dagar före bolagsstämmans beslut att utge teckningsoptioner.

Överkursen skall föras till den fria överkursfonden.

Optionsinnehavare äger rätt att, fördelat på ett eller flera tillfällen, teckna högst det antal aktier som dennes optionsrätter berättigar till varvid bolaget skall vara skyldigt att, om optionsinnehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal aktier som avses med anmälan om teckning.

Utnyttjande av optionsrätterna sker genom skriftlig anmälan om teckning till bolaget. Sådan anmälan är bindande och kan inte återkallas av optionsinnehavare. Sedan betalning erlagts för aktierna skall bolaget utan dröjsmål fatta erforderligt beslut för teckning och tilldelning av aktie i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen och de nya aktierna skall upptas i bolagets aktiebok.

Aktie som utgivits efter teckning före avstämningsdagen för årsstämma hållen visst räkenskapsår medför rätt till utdelning avseende föregående räkenskapsår. Aktie som utgivits efter teckning efter avstämningsdagen för årsstämma hållen visst räkenskapsår medför rätt till utdelning avseende det räkenskapsåret.

 1. Bemyndigande avseende registrering

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg april 2022

Micropos Medical AB (publ)

Styrelsen

Information om årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ), 556648-2310, har kallats till årsstämma onsdagen den 24 maj 2022 kl 16.00. Adolf Edelsvärds Gata 10, 414 51 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

Kallelse finns tillgänglig på bolagets hemsida www.micropos.se