KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 15.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 20 maj 2020
  • och senast fredagen den 22 maj 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen den 20 maj 2020.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Folkhälsomyndigheten uppmanar till försiktighet och att undvika folksamlingar. Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Ett pressmeddelande avseende besluten på stämman kommer att lämnas efter stämmans avslutande. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. Deltagande av bolagets ledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör endast delta via ombud. Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut:

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10. Val av styrelse och revisorer

11. Beslut om styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet med högst 707 463,85 kr genom nyemission av högst 14 149 277 aktier till en teckningskurs om 0,90 kr. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier. Teckning sker enligt 1:7, det vill säga sju gamla aktier ger rätt att teckna en ny.

12. Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Förslaget till bemyndigande innebär att styrelsen ska få fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 565 000 kronor genom nyemission mot kontant betalning av högst 11 300 000 nya aktier. Förslaget innebär att styrelsen ska kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till detta utvecklas nedan tillsammans med grunderna för emissionskursen.

13. Beslut om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.

14. Övriga ärenden

15. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget en vecka före, och gällande bemyndigande om nyemission tre veckor före, bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg april 2020

Styrelsen Micropos Medical AB (publ).

Angående punkt 11

Punkten 11 innebär ett kapitaltillskott om högst 12 734 263,80 kr.

Bolaget har på förhand inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtaganden för teckning av 80 procent av emissionen utifall stämman beslutar om att genomföra emissionen.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

Som avstämningsdag föreslås den 2 juni 2020.

TECKNINGSÅTAGANDE

Angående punkt 12

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om kontantemission av högst 11 300 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt aktiebolagslagen.

Förslaget innebär att styrelsen ska få fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 565 000 kronor genom nyemission mot kontant betalning av högst 11 300 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna.

Om bemyndigandet nyttjas för en emission utan företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas till en kurs om lägst 90% av aktiens noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen utdelning, under en period om 30 handelsdagar före styrelsens beslut om emission. Om bemyndigandet nyttjas för en företrädesemission skall styrelsen bestämma kursen med hänsyn till marknadsförutsättningarna.

Skälen till bemyndigandet att emittera aktier utan företrädesrätt är att Bolaget kan komma att rikta erbjudandet till en samarbetspartner eller investerare med särskilda kunskaper eller verksamhet lämpad för bolaget.

Angående punkt 13

Förslaget innebär att högst 1 000 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av nyckelpersonal och styrelseledamöter.

Teckningstiden för optionerna skall vara från och med den 27 maj 2020 till och med den 10 juni 2020. Betalning ska erläggas senast den 10 juni 2020. För varje teckningsoption skall betalning ske till marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 50 000 kronor. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till minst 130 procent av den underliggande aktiens noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen utdelning, under en period om 30 handelsdagar före bolagsstämmans beslut att utge teckningsoptionerna. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter skall ske från och med den 1 juli 2020 till och med den 1 juli 2024.

Fördelningen sker med 60,000 st. teckningsoptioner till varje styrelsemedlem, totalt 240 000 teckningsoptioner. Övriga 760,000 teckningsoptioner fördelas av styrelsen till VD och övriga anställda. Skulle någon avstå från att teckna sin del kan denna erbjudas övriga. Delbeslut per personalkategori kan fattas om stämman så önskar.

Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier. Överskjutande teckningsoptionsrätter kan säljas till tredje part men bolaget kommer inte att ordna en marknadsplats för dessa. Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar och skapa delaktighet i bolagets utveckling samt att motivera till fortsatt engagemang i bolaget.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

Göteborg april 2020

Styrelsen

Micropos Medical AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot där förbrukningsvaran HypoCath kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020.