Home / News / Extra bolagstämma i Micropos Medical

Extra bolagstämma i Micropos Medical

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till

extra bolagsstämma tisdag den 12 oktober 2021 kl. 16.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar 15:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den
4 oktober 2021 och

– senast onsdag den 6 oktober 2021 ha anmält sitt deltagande och eventuellt

biträde till Bolaget, antingen per post till Bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11,
414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i

bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda

aktieboken i god tid före onsdag 6 oktober 2021.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande.

Oaktat det faktum att regeringen meddelat att huvuddelen av restriktionerna hävs den
29 september 2021 har Bolaget valt att vidtaga försiktighetsåtgärder. Bolaget avser därför att hålla bolagsstämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör endast delta via ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet tillhandahålla en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även tillhandahålla aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida (www.micropos.se).

Integritetspolicy

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Dagordning 

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande och godkännande av dagordning
  7. Beslut om att välja Karl-Henrik Adolfsson till ny styrelseledamot i Bolaget
  8. Stämmans avslutande

Göteborg i september 2021

Styrelsen Micropos Medical AB (publ).

 

extrastamma-micropos-sept-2021