Bokslutskommuniké 2017

  • Rörelseintäkter 1 999 kSEK (1 469)
  • Periodens resultat–14,3 MSEK (-17,0)
  • Resultat per aktie -0,24 (-0,28)
  • Soliditet 69,8 % (84,3 %)
  • Bolaget fick tre order på RayPilot-system varav 2 levererades under året. En från Helsingfors Universitetssjukhus, en från Western General Hospital i Edinburgh och en från bolagets bulgariska distributör Euromed-Sofia.
  • Det privata sjukhuset Florence Nightingale Hospital i Turkiet inledde behandling av patienter med RayPilot.
  • Bolagets franska referensklinik Céntre Léon Berard presenterade på världens största strålbehandlingskongress fördelaktiga resultat för RayPilot från en pågående studie där systemet jämförs med ett konkurrerande system.

Fjärde Kvartalet

  • Rörelseintäkter 1 540 kSEK (1 269)
  • Periodens resultat–2,7 MSEK (-3,6)
  • Resultat per aktie -0,04 (-0,06)

Sammanfattning av rapporten, hela rapporten finns att ladda ner som PDF nedan.

Micropos Bokslutskommunike 2017

 

Bolagets utveckling

Under året har Micropos tagit ytterligare kommersiella steg framåt genom order på tre kompletta RayPilot system varav två levererades under året.

Under året har även en ökning av intresset för att minimera antalet behandlingstillfällen genom införande av hypofraktionering visats genom att detta var ett huvudtema på världens största strålbehandlingskongress ASTRO i USA. Vid införande av hypofraktionering är precisionen en avgörande komponent och när intresset och acceptansen för detta ökar så ökar även intresset för RayPilot.

Det var under det andra halvåret som de tre ordrarna lades. Den första kom i augusti från den långvariga samarbetspartnern Helsingfors Universitetssjukhussom köpte det RayPilot-system som de använt och utvärderat i egenskap av referensklinik sedan november 2014. Kliniken använder RayPilot vid extrem hypofraktionering av prostatacancerpatienter där antalet behandlingstillfällen dras ned till 5 från vanliga 40. Eftersom de bara har 5 tillfällen på sig att säkerställa att tillräckligt hög stråldos träffar tumörområdet samtidigt som de vill minimera risken för att skada den friska vävnaden runt omkring så används RayPilot för att kontinuerligt följa prostatan och de stänger av strålen om den rör sig mer än 3 mm. Helsingfors Universitetssjukhus är fortsatt en nära samarbetspartner till Micropos gällande att använda som referens, uppdatering av produkter samt som partner i projekt tillsammans med andra bolag.

Den andra ordern kom i september från NHS Lothian/Edinburgh Cancer Centre vid Western General Hospital i Edinburgh, Storbritannien. Kliniken valde att köpa RayPilot efter att de besökt både Micropos referenskliniker och kliniker som använder konkurrerande system. Ordern innebär ett viktigt genombrott i Storbritannien, dels då många kliniker inom NHS-systemet har en uttalad ambition att gå mot hypofraktionering och dels då det är av stor vikt att ha brittiska referenser för att sälja i Storbritannien. Systemet installerades i december och behandlingsstart är planerad till det första kvartalet 2018.

Den tredje ordern kom i december från bolagets bulgariska distributör Euromed-Sofia som planerar att leverera systemet till slutkund under det första halvåret 2018. Ordern föregicks av ett besök hos Micropos franska referensklinik, Céntre Léon Berard i Lyon.

Det privata sjukhuset Gayrettepe Florence Nightingale Hospital i Istanbul, Turkiet, behandlade i november den första patienten med RayPilot. Sjukhuset ingår i en privat sjukhuskedja i Turkiet som har internationella samarbeten med andra sjukhus och avsikten är att använda kliniken som referens för RayPilot.

Under året har Micropos besökt flera kongresser och mässor för att visa upp RayPilot och föra en dialog med potentiella kunder, distributörer och andra bolag i branschen. Den viktigaste utställningen för Bolaget är den största europeiska strålbehandlingskongressen, ESTRO som 2017 hölls i Wien i början av maj. Bolaget ställde ut med sin största monter hittills och var på plats med ett stort team. Exempelvis så påbörjades samarbetet med distributören Euromed-Sofia som sedermera i december lade en order på ett system. Det bestående intrycket från mässan är att det ökade intresset för hypofraktionering och precisionsbehandling har gjort att bolaget nu har en meningsfull marknad att bearbeta.

I september gick världens största strålbehandlingskongress, ASTRO, av stapeln i San Diego.
Även här visades ett större intresse än tidigare år för hypofraktionering då behandlingsmetoden var ett av årets huvudteman för de vetenskapliga arbetena.
Micropos referensklinik Céntre Léon Berard i Lyon hade antagits med både en vetenskaplig poster och en presentation gällande deras erfarenheter av RayPilot. Vid presentationen redogjordes för de första resultaten från en pågående klinisk studie där de jämför användning av RayPilot med ett konkurrerande system. De beskrev bland annat att det vid en övergång till hypofraktionering behövs system som kan följa organets rörelse under strålbehandlingen för att dosen skall koncentreras på tumören och inte skada den omkringliggande friska vävnaden. I resultaten visas fördelarna med RayPilotsom ett pålitligt och mer noggrant system som snabbt kan implementeras i klinisk rutin.

Perioden oktober – december

I november behandlades den första patienten vid det privata sjukhuset Gayrettepe Florence Nightingale Hospital i Istanbul, Turkiet.

I början av december installerade personal från Micropos det RayPilot system som NHS Lothian/Edinburgh Cancer Centre vid Western General Hospital i Edinburgh, Storbritannien, beställde i september. Behandlingsstart är planerad till det första kvartalet 2018.

Strax innan jul lade Micropos distributör i Bulgarien, Euromed-Sofia, en order på ett RayPilot-system. Avsikten är att leverera till slutkund under första halvan av 2018. Ordern föregicks av besök hos Micropos franska referensklinik Céntre Léon Berard i Lyon, Frankrike.

Utvalda händelser efter periodens utgång

Förutom sedvanliga klinikbesök och uppföljning av de kliniker som tidigare visat intresse och efterfrågat offerter på produkten så har arbetet med att träffa nya potentiella kunder fortlöpt både på mässor och genom direkta besök med demo av systemet.

Bolaget har efter perioden deltagit med RayPilot på tre kongresser, fysikermöte i Norge, prostatacancerkongress i Storbrittannien samt på Spaniens första prostatakongress.

Efter perioden har bolaget förstärkt organisationen på försäljningssidan genom att knyta upp en försäljningskonsult med mångårig erfarenhet av strålbehandlingsbranschen. Han kommer närmast från Elekta som är en av världens största aktörer i branschen där han i 20 år haft olika roller, bland annat som sydeuropachef.

Framtidsutsikter

Under de senaste åren har Micropos blivit mer och mer kommersiellt. Användningen av RayPilot har gått från att enbart användas parallellt med befintlig behandling till att bli en viktig del i behandlingsflödet hos kliniker som börjar införa hypofraktionering där produkten används för att säkerställa att strålningen sker på tumören.

Den kommersiella utvecklingen har skett i steg i allteftersom produkten bevisat sig mer kliniskt. De inledande första användningarna och studierna finansierades av Micropos. Under 2014 började kliniker köpa förbrukningsvaran och 2016 såldes det första kompletta RayPilot systemet. Under det senaste året 2017 ökade intresset ytterligare för hypofraktionering av prostatacancer som är den inledande marknad där RayPilot anses göra störst nytta och Bolaget fick ytterligare tre ordrar på RayPilot system.

I Sverige har även uppmärksamheten för prostatacancervården ökat och en screeningdebatt pågår. Debatten gäller att exempelvis patientföreningarna vill att män skall få möjlighet till tidig upptäckt av cancer på samma sätt som kvinnor erbjuds både mammografi och tester för livmoderhalscancer. En av anledningarna till att Socialstyrelsen inte vill införa liknande program för männen är den stora risken för de negativa biverkningar som patienten utsätts för vid behandling. Liknande debatter pågår runt om i världen.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen och ledningen att intresset och behovet av att förbättra prostatacancervården ökat stort de senaste åren och med den ökade erfarenheten och användningen av RayPilot så ökar även förutsättningarna för fler kommersiella affärer under det kommande året.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Ladda ner hela kommunikén som PDF:

Micropos Bokslutskommunike 2017