Emissionsmemorandum 2024


Göteborg, 2024-02-19
Emissionsmemorandum, Micropos Medical AB
Välkommen läsa mer genom att ladda ner Emissionsmemorandum 2024.

Teckning av aktier görs med BankID via https://nordic-issuing.se/alla-aktuella-uppdrag/

Pressmeddelande:
Micropos Medical: I dag inleder Micropos Medical sin företrädesemission

I dag, måndag den 19 februari 2024, inleder Micropos Medical AB sin företrädesemission. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare som för varje aktie erhållit en teckningsrätt. Elva teckningsrätter krävs för att teckna en ny aktie till en kurs av 1,80 kronor per aktie. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Micropos 22,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. Teckningsåtaganden har getts av styrelseordförande, VD och andra aktieägare om 34,5 procent av emissionen, därutöver har bolagets styrelseordförande lämnat en teckningsgaranti om 10 MSEK utan ersättning. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Föreliggande nyemission som kommer att tillföra Micropos cirka 22,2 MSEK efter emissionskostnader görs för att kunna fortsatt bearbeta de befintliga kunderna så att de regelbundet använder Raypilot System vid strålbehandling av prostatacancer. Därutöver innebär emissionen att Bolaget får resurser att öka försäljningen av Raypilot Systems till nya kunder i Europa och USA, samt att också få dessa sjukhus och cancerkliniker att regelbundet använda systemet. Med regelbunden användningen av systemet skapas repetitiva intäkter från försäljning av sändarkatetern, Raypilot Hypocath, och planeringsverktyget, Raypilot Viewcath, vilka båda är förbrukningsvaror.

Flera av läkarna på klinikerna som använder Raypilot har genomfört ett antal vetenskapliga studier som entydigt visar på att hypofraktionering, SBRT, i kombination med rörelseövervakning med hjälp av Raypilot System ur ett vårdperspektiv är en bättre metod än de traditionella metoderna. Det är också ekonomiskt fördelaktigt att minska antalet strålningstillfällen samtidigt som det vid dessa tillfällen ges en väsentligt högre dos strålning.

Micropos fokuserar först och främst idag på den europeiska och amerikanska marknaden som har stora strålbehandlingscentra och flest antal prostatacancerfall per capita i världen. En viktig del i arbetet som prioriteras är att stötta de kliniska installationer Bolaget fått i gång. Totalt är det tolv kliniker i Europa som installerat Raypilot System och för Micropos är det viktigt att dessa regelbundet använder systemet och samtidigt gör studier och följer upp patienterna.

Föreliggande nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser som bolaget ser i närtid och skapar förutsättning för en uthållig lönsamhet.

Villkor för nyemissionen

  • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhållit en (1) teckningsrätt. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
  • Emissionskursen är 1,80 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 12 660 558 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

  • Teckningsperiod 19 februari – 9 mars 2024.
  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 9 mars 2024.
  • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 19 februari – 1 mars 2024.
  • Handel med BTA kommer att ske från och med den 19 februari 2024 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av mars 2024.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerad på Bolagets hemsida www.micropos.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

Teckning av emissionen kan bland annat ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se.

Thomas Lindström
CEO
+46 (0)31-760 80 05
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® System är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® System kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® System med förbrukningsvarorna Raypilot Hypocath® och Raypilot Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.  

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se