Micropos Medicals VD Thomas Lindström blickar tillbaka på några av höjdpunkterna under året som gått


Pressmeddelande publicerat Onsdagen den 20:e December, 2023

Antalet behandlade patienter med Raypilot System ökar
Totalt har 250 patienter behandlats med Raypilot sedan starten. Det är ett bra underlag.
Under året har de första patienterna behandlats i Sverige vid Uppsala universitetssjukhus, i Grekland vid Athen Medical Center och i USA vid RUSH University Medical Center.

Värdefulla vetenskapliga publikationer och kliniska data har publicerats
Resultatet av den brittiska PACE-B-studien med ca 800 patienter har presenterats, där SBRT jämförts med traditionell strålbehandling. Slutsatsen är att SBRT är lika bra som traditionell behandling. Detta innebär med stor sannolikhet att SBRT blir standard of care inom kort i Storbritannien, vilket också innebär att runt om i världen kommer allt fler att premiera färre fraktioner.
Vetenskapliga resultat från mer än 100 patienter som har behandlats med Raypilot System har sammanställts från fem användare. Alla rapporterar att:
– Raypilot System är ett enkelt och pålitligt system vid SBRT
– Rörelseövervakning är en nödvändighet för att säkerställa att alltid träffa rätt enligt plan
– Rörelseövervakning är en nödvändighet för att minimera dosen till friska organ, vilket i sin tur minimerar biverkningar
Värdet av att kunna utföra dosreducering på urinröret, sk uretrasparande behandling, minskar påtagligt biverkan på urinvägarna.
Raypilot System kan ersätta guldmarkörer enligt en vetenskaplig artikel* från Salzburg. (*https://doi.org/10.1007/s00066-023-02125-2)
Universitetssjukhuset i Monza, IRCCS, har behandlat fler än 30 patienter med strålbehandling vid endast ett tillfälle med, enligt förhandsdata, imponerande resultat.
Behandling endast vid tre tillfällen är snart verklighet. Raypilot-användarna med Edinburgh i spetsen har designat en studie kallad PRECISION. Protokollet avser SBRT-behandling med Raypilot System och tre behandlingstillfällen. Deltagare är ledande kliniker i Europa och USA. Målsättningen är att visa på samma resultat, eller bättre, avseende liten biverkan som vid fem fraktioners strålbehandling.

Flertalet lyckade möten och kongresser
ESTRO (Europas största strålbehandlingsmässa) 2023 i Wien där Micropos monter var välbesökt med många nya högkvalitativa intressenter av Raypilot System.
Strålbehandling i fokus på prostatamöte i Madrid, där tre spanska klinker presenterade sitt användande av Raypilot System.
Lyckat användarmöte på ESTRO 2023 där tre av de största Raypilot-användarna presenterade erfarenheter och nya data. Vid mötet togs initiativet till studien PRECISION.
Deltagande vid Radiosurgery Society® (RSS) Scientific Meeting i Orlando, USA. Fysiker Denis Panizza från Monza får pris för bästa presentation.
Digitalt möte om SBRT anordnat av Micropos med deltagande av fyra olika kliniker där Raypilot-användare presenterar kliniska erfarenheter och vetenskapliga data. Glädjande stort deltagande med uppskattat erfarenhetsutbyte.
Närvaro på ASTRO2023 (USA:s största strålbehandlingsmässa) i San Diego där Micropos även anordnade ett lunchsymposium med temat ”Precision SBRT for Prostate Cancer”. Raypilot användaren Valeria Faccenda från Universitetssjukhuset i Monza, IRCCS, höll en uppskattad presentation för sjutton intresserade strålonkologer.

Internt har vi kraftsamlat och arbetat målinriktat:
CE-certifikat enligt MDR
Nytt regelsystem, MDR, för medicinsktekniska produkter är tvingade. Arbetet är mödosamt för små bolag och har krävt ett stort fokus under hela 2023. Nytt CE certifikat enligt MDR är nyckeln till att kunna agera på EU marknaden. Processen har fortgått under hela året med flertalet revisioner och granskning av teknisk dokumentation.

Sälj och marknadsaktiviteter
Ny säljstrategi har introducerats. Det är avgörande att vi träffar rätt typ av potentiella kunder. Introduktionen av Raypilot System är inte gängse försäljning. Vi introducerar något helt nytt på marknaden. Vi är en del av en helt ny metod att behandla prostatacancer. Vi måste träffa de som vill förändra, de vi kallar tekniska innovatörer. De finns i alla sammanhang och de är dessa som driver utvecklingen och introduktionen av ny teknik. Dessa innovatörer finns oftast inom universitetsvärlden. Framsteg här smittar av sig till övriga vårdgivare. Den brittiska PACE-B-studien öppnar också dörren för en bredare introduktion av SBRT, vilket också på ett avgörande sätt breddar marknaden för Raypilot System.
Marknadsresponsen är mycket positiv från innovatörerna på universitetssjukhusen men också andra intressenter. Vi har ett flertal pågående offertförfrågningar.
Målsättningen för 2024 är att kraftigt kunna öka antalet behandlade patienter och därmed försäljningen av våra två förbrukningsvaror, katetrarna Raypilot Hypocath och Raypilot Viewcath.

Nya medarbetare
Organisationen växer med ett flertal nyanställda i bolaget, bland annat inom installation och support samt produktion och inköp.

Summering framåt
Med de vetenskapliga resultat som presenterats, både för strålbehandling i sig men framför allt de resultat vi sett rapporterade från våra Raypilot-användare, förväntar vi oss ett stadigt ökande intresse för realtidsövervakning och strålning med få fraktioner.
Raypilot System övervakar kontinuerligt prostatans rörelse vilket gör det möjligt med den så viktiga uretra-sparande behandlingen och också kontrollerad och repeterbar fyllnad av urinblåsan. Dessutom minimerar man strålning på ändtarmen. Därmed har vi en unik produkt. Detta finns inte på marknaden annat än hos Raypilot System. Det är här vi ser vår marknadspotential. Vi är en integrerad del av en ny metod att behandla lokal prostatacancer, inget behov av invasiva ingrepp. Alla studier som hittills genomförts pekar på att metoden ger samma behandlingsresultat som konventionell strålning och radikalt mindre biverkningar.
Det är glädjande att se hur användningen stadigt har ökat över de drygt 3 år som vi har haft Raypilot System på marknaden. Det är nästan så att vi glömt att vi under de första två åren med det nya systemet inte kunde besöka kunder alls p.g.a. Covid pandemin. Nu är förutsättningarna annorlunda. All kraft kan gå till att bearbeta marknaden. Vår målsättning är att så snabbt som möjligt få upp antalet behandlade patienter. Ett första mål är 1000 per år.

Det är med ett ökat självförtroende vi tar oss an 2024. Vi är på väg att etablera Raypilot System som ett starkt koncept i marknaden.

Önskar en god jul och ett gott nytt år.
Thomas Lindström, VD Micropos Medical

Informationen är sådan som Micropos Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20231220

Thomas Lindström
CEO
+46 (0)31-760 80 05
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® System är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® System kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® System med förbrukningsvarorna Raypilot Hypocath® och Raypilot Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se