Kommuniké från årsstämma i Micropos Medical AB


Pressmeddelande publicerat 2023-05-29

Kommuniké från årsstämma i Micropos Medical AB

Vid årsstämma i Micropos Medical AB (Publ), org 556648-2310, den 25 maj 2023 fattades bland annat följande beslut:

Röstlängden på stämman representerades av 15 973 566 aktier av totalt 138 772 195 aktier, vilket motsvarade 11 procent av aktierna i bolaget.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets balans- och resultaträkning, samt styrelsens förslag på resultatdisposition. Styrelseledamöterna och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för 2023 ska utgå med totalt 500 TSEK, varav 200 TSEK till ordförande och 100 TSEK till vardera övriga ledamöter i styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslöt omval av Ove Mattsson och Olof Sandén, samt nyval av Lena Westergren och Tim Thurn. Ove Mattsson valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes det auktoriserade revisionsbolaget RSM. RSM meddelade att de utsett Patrik Högström till huvudansvarig revisor.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att följa styrelsen förslag om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till bolagets ledning och nyckelpersoner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande om att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 13 877 219 aktier, med eller utan företräde för bolaget aktieägare.

För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolaget hemsida, www.micropos.se 

För ytterligare information kontakta VD Thomas Lindström

tel. 076-140 72 29 eller via mail thomas.lindstrom@micropos.se