Micropos Medical AB tecknar testavtal för Raypilot®


[PRESSMEDDELANDE] Publicerat 14 April 2023

Micropos Medical AB har idag ingått ett testavtal med Athen Medical Group* om utprovning av realtidspositioneringssystemt Raypilot.
Avtalet innebär ett test inför att sjukhuset planerar att införa SBRT behandling med 1-5 fraktioner för behandling av prostata cancer.
“Detta är ett exempel på det ”Try-before-Buy” koncept vi erbjuder marknaden sedan en tid tillbaka. Dialogen med sjukhusen om att införa ny teknik och nya behandlingsmetoder tar tid och att erbjuda en fullskalig test innan köpeavtal tecknas är en av metoderna vi använder för att korta ner ledtider samt att underlätta köpbeslutet för kunden” säger bolagets VD Thomas Lindström.
Avtalet innebär ett test inför att sjukhuset planerar att införa SBRT behandling med 1-5 fraktioner för behandling av prostata cancer.
Testavtalet innebär att kunden köper ett antal förbrukningsartiklar, Raypilot Hypocath och Viewcath, för att täcka patientbehovet under testperioden och där bolaget lånar ut och installerar hårdvaran. I avtalet med Athen Medical Group innebär det fem till tio sådana förbrukningsartiklar om ett värde på 125-250 ksek.

”Målsättning är såklart att utprovningen skall leda till ett köp” fortsätter Thomas. Installation och patientstart planeras till slutet av April och testperioden avser sex månader. 

*Athens Medical Group (AMG) was established in 1984. Its goal: to provide high-quality, integrated healthcare services, based on a patient–centered approach. In Greece, AMG runs 7 hospital units with a total number of 1,200 hospital beds, 2,800 highly qualified associate physicians, and 3,000 highly specialized full-time employees.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® med förbrukningsvarorna Hypocath® och Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.  
Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se
Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2023.

English:
[PRESS RELEASE] Published April 14, 2023

Micropos Medical AB has today signed a testing agreement with Athen Medical Group* for the testing of the real-time positioning system Raypilot. The agreement involves testing prior to the hospital’s plans to introduce SBRT treatment with 1-5 fractions for the treatment of prostate cancer.
“This is an example of the “Try-before-Buy” concept we have been offering the market for some time now. The dialogue with hospitals about introducing new technology and treatment methods takes time, and offering a full-scale test before signing a purchase agreement is one of the methods we use to shorten lead times and facilitate the purchase decision for the customer,” said the company’s CEO Thomas Lindström.
The agreement involves a test prior to the hospital’s plans to introduce SBRT treatment with 1-5 fractions for the treatment of prostate cancer. The testing agreement means that the customer buys a number of consumables, Raypilot Hypocath and Viewcath, to cover patient needs during the testing period, and the company loans and installs the hardware. In the agreement with Athen Medical Group, this means five to ten such consumables with a value of 125-250 kSEK.
“The goal, of course, is for the testing to lead to a purchase,” Thomas continued. Installation and patient start-up are planned for the end of April, and the testing period is six months.

*Athen Medical Group (AMG) was established in 1984. Its goal: to provide high-quality, integrated healthcare services, based on a patient–centered approach. In Greece, AMG runs 7 hospital units with a total number of 1,200 hospital beds, 2,800 highly qualified associate physicians, and 3,000 highly specialized full-time employees.

For further information, please contact:
Thomas Lindström, CEO of Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

About Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) develops and sells products for precision treatment of cancer. The company’s product Raypilot® is designed to ensure improved precision in radiation therapy for prostate cancer. With increased precision, radiation can be safely focused on the prostate, increasing radiation dose and thus providing an increased chance of curative treatment, while common side effects can be reduced and treatment time shortened. Raypilot® can be likened to a GPS system and consists of three parts; transmitter, receiver system, and software. Raypilot® with the consumables Hypocath® and Viewcath is CE-marked and FDA-approved for European and US use.
The company is listed on the Spotlight Stock Market under the stock symbol MPOS.
Welcome to follow the company on LinkedIn or at www.micropos.se

This information is information that Micropos Medical AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on April 14, 2023.