I dag inleder Micropos Medical sin företrädesemission


I dag, onsdag den 30 november 2022 inleder Micropos Medical AB sin företrädesemission. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. Nio teckningsrätter krävs för att teckna en ny aktie till en kurs av 1,80 kronor per aktie. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Micropos 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. Teckningsåtaganden har getts av styrelseordförande, VD och andra aktieägare om 36,5 procent av emissionen. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Föreliggande nyemission som kommer att tillföra Micropos 24,4 MSEK efter emissionskostnader görs för att få resurser att få i gång de tolv sjukhus som köpt Raypilotsystem öka så att de regelbundet använder systemet vid strålbehandling av prostatacancerpatienter. Bolaget har idag bra referenskunder och erfarenhet av att regelbundet arbeta med systemet.

Sjukhuset i Monza med professor Stefano Arcangeli har varit en mycket aktiv klinik med införandet av Raypilot. Sjukhuset har genom åren behandlat ett stort antal patienter med bra resultat. Kliniken har under arbetets gång publicerat två rapporter samt ett white paper som beskriver den stora nyttan och den säkerhet som införandet av Raypilot innebär. Här har Bolaget arbetat tätt tillsammans med kunden för att optimera användandet av Raypilot inklusive arbetsflödet kring den. Även sjukhuset i Edinburgh har fått liknande support för att starta med hypofraktionering och användandet av Raypilot.

Arbetsmetoder där systemet kan användas i det dagliga arbetet har utvecklats, vilket ger en bättre och effektivare vård. Med regelbunden användningen av systemet skapas repetitiva intäkter från försäljning av sändarkatetern och planeringsverktyget vilka båda är förbrukningsvaror, en av varje per patient. Dessutom är det viktigt med bra referenskunder för att skapa försäljning till andra cancerkliniker och sjukhus såväl i Europa som USA.

Föreliggande nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser som bolaget ser i närtid och skapar förutsättning för en uthållig lönsamhet.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhållit en (1) teckningsrätt. Det krävs nio (9) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 1,80 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 13 877 219 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 30 november – 16 december 2022.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var 18 november 2022.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt var 21 november 2022.
 • Avstämningsdag var 22 november 2022.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 16 december 2022.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 30 november – 13 december 2022.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 30 november 2022 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av januari 2023.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerad på Bolagets hemsida www.micropos.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

Teckning av emissionen kan bland annat ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se.

Emmisionsmemorandum

Här kan du ladda ner Micropos Medicals Emissionsmemorandum som PDF